FFO Oslos arbeidsprogram 2017/2018

Vedtatt på FFO Oslos årsmøte 22.03.17

I forbindelse med utarbeidelse av FFO Oslos arbeidsprogram har styret tatt utgangspunkt i viktige saker for Oslo og fra FFO nasjonalts handlingsprogram og forslag fra medlemsorganisasjonene.

Oppvekst og utdanning
Alle funksjonshemmede og kronisk syke har rett til god og trygg oppvekst. FFO Oslo vil arbeide for at:
sFamilier med funksjonshemmede og kronisk syke barn skal inkluderes i alle tilbud på lik linje med andre.
sFamilier med funksjonshemmede og kronisk syke barn får nødvendig bistand slik at den økonomiske situasjon er trygg og forutsigbar.
sSkolen skal være for alle, der tilgjengelighet, likeverd og tilpasset opplæring er kjernen i skolehverdagen.
s Det skal utarbeides en plan for å forebygge og motvirke mobbing av kronisk syke og funksjonshemmede barn.
sFunksjonshemmede og kronisk syke skal få oppfylt sin rett til spesialundervisning i samsvar med gjeldende lover.
sDet skal utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) og individuell opplærings- og deltagerplan (IODP) for å sikre gjennomføringen av gode opplæringsløp for alle som er avhengig av  tilpasset og tilrettelagt opplæring.
sAlle utdanningsinstanser skal være universelt utformet slik at de er tilgjengelig for alle. Dette gjelder også læringsplattformer og andre teknologiske løsninger som brukes i skolen.
sFunksjonshemmede og kronisk syke skal være representert og kunne delta aktivt i brukerutvalg i PP - tjenesten.
sBrukerstyrt Personlig Assistent (BPA)-, avlastnings- og støttekontaktordningene må tilpasses den enkeltes behov.

Arbeid

Mange funksjonshemmede og kronisk syke står utenfor arbeidslivet. FFO Oslo vil arbeide for at:
sAlle funksjonshemmede som trenger tilrettelagt transport skal ha rett til arbeidsreiser.
s FFO Oslo skal arbeide aktivt for å påvirke arbeidsgivernes holdinger slik at flere funksjonshemmede blir inkludert i arbeidslivet.

Helse
En godt utbygd helsetjeneste som ivaretar den funksjonshemmede og kronisk syke er helt nødvendig. FFO Oslo vil arbeide for at:
sHelsetjenesten skal være et godt og koordinert tjenestetilbud til funksjonshemmede og kronisk syke.
sHelsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten blir styrket.
sPasientsikkerhetsarbeidet og arbeidet for å sikre kvaliteten i tjenestene blir forsterket både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
sAlle individuelle habiliterings- og rehabiliteringsplaner må sikres gjennomført. 
sTilbudet av helse- og sosiale tjenester til funksjonshemmede og kronisk syke må være av omfang og kvalitet som sikrer selvstendighet og livskvalitet.
sRettssikkerheten styrkes ved at det fremgår klart hvilke vedtak som gjøres og hvilke ombudsordninger som finnes.
s Brukerutvalg i NAV får en viktigere rolle og at brukerdeltagelsen styrkes.
s Brukerutvalg for NAV Hjelpemiddelsentral må gis en reell innflytelse når det gjelder systemet for anskaffelse og reparasjon av tildelte hjelpemidler.

      Brukerrepresentanter
Tillitsvalgte brukerrepresentanter må være best mulig skolert til å arbeide for funksjonshemmedes og kronisk sykes saker i møter, komitéer, råd og utvalg. FFO Oslo vil:
sAvholde kurs, temamøter og treff for brukerrepresentanter. 
sAvholde kurs for styremedlemmer i medlemsorganisasjonene med fokus på rekruttering og oppfølging av brukerrepresentanter.
sÅ styrke den reelle deltagelse og brukermedvirkning på system- individ- og politisk nivå.
s Bygge en nettverksarena for brukerrepresentanter.
s Funksjonshemmede og kronisk syke skal delta aktivt i alle brukerutvalg ved NAV-kontorene både i Oslo kommune og i bydelen.

Generelle oppgaver
Aktivt styre- og påvirkningsarbeid er helt nødvendig for funksjonshemmedes og kronisk sykes medlemsorganisasjoner. FFO Oslo vil:
sUtrede, behandle og gi uttalelse om saker fra FFO nasjonalt, FFO Oslos medlemsorganisasjoner og kommunale instanser.
sSamarbeide med bydelenes Råd for Funksjonshemmede og brukerutvalgene ved NAV-kontorene i bydelene om lokale saker i aktuell bydel.
sSamarbeide med Oslo kommunes Råd for Funksjonshemmede og brukerutvalget ved NAV Oslo om byomfattende saker.
s Kreve møter med byrådsavdelinger, politiske komitéer og partigrupper om viktige saker
s Påse og følge opp at saker som berører funksjonshemmede og kronisk sykes vilkår blir fulgt opp av bystyret.
s Bidra til at funksjonshemmedes organisasjoner blir mer synlige i media og samfunnsdebatten.

Stortingsvalget 2017
FFO Oslo skal være synlig i anledning Stortingsvalget 11. september 2017 og vil derfor engasjere seg i valgkamparbeidet. Det er allerede sendt ut invitasjon til alle medlems- organisasjonene og partienes 1. kandidater på Oslo-benken til paneldebatt på Sagene Samfunshus torsdag 24. august 2017 kl 1800 – 2100. Det arbeides videre med planleggingen innenfor Stortingsvalget.