FFO Oslo er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke med 33 medlemsorganisasjoner som til sammen har ca 30 000 medlemmer. FFO Oslos overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO Oslo er representerer.